het heden: de -ingvorm

hulp op maat nodig? >>kijk hier

Het Engels gebruikt twee soorten tegenwoordige tijd: één eenvoudige met behulp van een zelfstandig werkwoord en één complexere waarbij dit zelfstandige werkwoord wordt voorafgegaan door een vorm van to be en waarbij er een uitgang op -ing aan het werkwoord wordt toegevoegd. Die laatste vorm noemen we meestal de -ingvorm.

Nederlanders die Engels spreken, hebben de neiging om deze -ingvorm te vaak te gebruiken voor de tegenwoordige tijd, te zelden voor de toekomstige tijd en daarnaast - wat nooit mag - om een handeling aan te geven die in het verleden is begonnen en nog voortduurt, dus daar waar een vorm van have + voltooid deelwoord hoort te staan.

Waar moet de -ingvorm?

De -ingvorm geeft het hier en nu aan. Gebruikt u daarom in openingszinnen altijd de -ingvorm. Voorbeeld: I am writing to confirm our appointment on 5 March.

Waar moet de -ingvorm verder?

De -ingvorm moet gebruikt worden bij een afspraak of geplande activiteit, om handelingen en gebeurtenissen in de toekomst mee aan te geven. Bijvoorbeeld: We are meeting our suppliers next week. Of: We are flying to Tokyo on Thursday. Hier neigt de Nederlander tot het toevoegen van het werkwoord to go: We are going to fly to Tokyo on Thursday. Dit is niet nodig.

Waar mag de -ingvorm niet?

De -ingvorm mag niet worden gebruikt als de handeling waarvan u spreekt van lange duur is. In de tegenwoordige tijd benadrukt de -ingvorm namelijk het moment van handelen. Wanneer u dus zegt: *We are making office equipment wordt uw uitspraak opgevat als: Wij maken op dit moment kantoorbenodigdheden. Wilt u zeggen dat het maken van kantoorbenodigdheden de gewone gang van zaken is - en geen kortlopend project - zegt u dan: We make office equipment. Analoog, I am working at Philips betekent voor de luisteraar dat u een tijdelijke aanstelling hebt. Met I work at Philips geeft u aan dat u daar uw loopbaan ziet.

Waar mag de -ingvorm echt niet?

Wat echt fout is: Ik werk hier al tien jaar vertalen met *I am working here for 10 years already. U moet hier een voltooide tijd gebruiken (vorm van to have + voltooid deelwoord). Dus: I have worked here for 10 years. Het woord al in het Nederlands benadrukt de tijdsperiode die tien jaar geleden begon en nog voortduurt. Dat idee zit in het Engels in de tijdsvorm. Vandaar dat al als zodanig niet vertaald wordt. Vooral bij al, maar ook bij sinds (since, for) moet u een voltooide tijd gebruiken.

Nog een aantal voorbeelden:

Niet: *I write to confirm your order of 12 May.
Wel: I am writing to confirm your order of 12 May. (‘right now’)

Wel: We manufacture sportswear. (‘that’s what we do’)
En niet: *We are manufacturing sportswear.

Wel: We organise conferences and seminars. (‘that’s what we do’)
Of: We are organising a conference. (‘currently’)
Maar niet: *We are organising conferences and seminars.

Niet: *We are requiring three months notice for termination of contract.
Wel: We require three months notice for termination of contract.(‘that’s the rule’)

Let erop dat er een aantal uitdrukkingen zijn waarin werkwoorden voorkomen die na to toch een -ingvorm krijgen. De bekendste zijn: to look forward to en to object to.

I look forward to hearing from you.

Does anyone object to her leaving immediately?

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je Engelse teksten, neem dan contact met ons op op 020-5141560 of vraag een vertaalofferte aan via onze offertemodule hieronder. Ook voor correctiewerk kun je bij ons terecht.

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Je contactgegevens