Uw privacy

Wij van The Language Lab hechten veel waarde aan een goed beheer van uw privacygevoelige gegevens.

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel.

1. Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ons toestemming heeft verleend. Deze doeleinden kunnen zijn:

  • offerte uitbrengen voor vertaal-, tolk- of redactiediensten;
  • het uitvoeren van diensten;
  • het verzenden van mailingen;
  • het doen van marktonderzoek;
  • het informeren over nieuwe diensten;
  • u uit te nodigen voor bijeenkomsten.

Wilt u geen of slechts beperkt gebruik maken van onze diensten, dan kunt u uw toestemming intrekken. Dat kan door verzending van een mail met als onderwerp “intrekking toestemming” naar ons mailadres mail@languagelab.nl.

Bezoek aan onze websites

Wanneer pagina's op onze websites worden bezocht, worden ten behoeve van de dienstverlening de volgende gegevens automatisch in een log opgeslagen en verwerkt: datum en tijdstip van de oproep, URL van de oproep, zoekopdracht (indien van toepassing), IP-adres, gebruikte browser (useragent), de verwijzende pagina (referrer), slagen of mislukken van de oproep (HTTP-statuscode), grootte van de ontvangen en verzonden gegevens, en HTTP-protocol.

Deze gegevens worden na hooguit 48 uur automatisch gewist. De verwerking van deze gegevens is om technische redenen nodig om de dienst beschikbaar te kunnen stellen.

Bij bezoeken aan deze webpagina's worden incidenteel cookies gebruikt. Cookies worden in uw browser opgeslagen om de kwaliteit van de service te verhogen. Bij de gebruikte cookies gaat het om zogenaamde "session cookies", die na afsluiting van uw browser automatisch hun geldigheid verliezen en afhankelijk van de in uw browser ingestelde methode verwijderd worden.

Wij gebruiken enkele diensten die webstatistieken leveren: Google Analytics en Q-Stats. Beide plaatsen cookies.

U kunt het gebruik van cookies in het algemeen verhinderen door dit in uw browser in te stellen. Dit kan er echter toe leiden dat de functionaliteit van de webpagina's wordt beperkt.

In onderstaand overzicht is geprobeerd om zo gedetailleerd mogelijk aan te geven welke gegevens verwerkt worden via deze website (languagelab.nl) en waarom.

Offertemodule
Persoonsgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer
Doel verwerking: contact opnemen m.b.t. de offerte en eventueel de vertaling

Offertemodule, documentupload
Persoonsgegevens: gegevens in de door u verstuurde documenten
Doel verwerking: inschatting kosten maken; vertaling

Taaltest Engels
Persoonsgegevens: naam
Doel verwerking: vermelden naam op certificaat met testresultaat

Aanmelding freelancers
Persoonsgegevens: naam, adres, telefoon, e-mailadres, moedertaal, opleiding, werkervaring
Doel verwerking: om contact op te kunnen nemen en t.b.v. selectie voor opdrachten

Webstatistieken: Google Analytics
Persoonsgegevens: geen. Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen door Google geanonimiseerd verwerkt worden.

Webstatistieken: Q-stats
Persoonsgegevens: geen. Ook Q-stats anonimiseert IP-adressen.

2. De beveiliging van uw persoonsgegevens

Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens gelden specifieke privacy-eisen voor onze medewerkers en freelancers. Zij dienen voor indiensttreding c.q. aanvang van hun contract een geheimhoudingsbeding te ondertekenen.

Bovendien wordt gezorgd voor de beveiliging van uw persoonsgegevens door het principe van need to know bij de uitvoering van een dienst te hanteren en alleen die personen toegang tot uw persoonsgegevens te verstrekken die ook feitelijk aan uw verzoek werken.

Medewerkers en freelancers zijn eveneens verplicht om een (eventueel) verlies van persoonsgegevens (een datalek) zo spoedig mogelijk te melden.

Uw persoonsgegevens zijn zowel schriftelijk als digitaal minstens beveiligd volgens de minimale wettelijke eisen. Daarnaast zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze persoonsgegevens langer te bewaren.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd of worden teruggegeven. Aan u de keuze.

Verlies van uw persoonsgegevens

The Language Lab heeft maatregelen genomen om een (eventueel) verlies van persoonsgegevens (een datalek) tot een absoluut minimum te beperken. Mocht er, ondanks alle genomen maatregelen, toch een datalek ontstaan, waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt en ernstige schade in uw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij u daar terstond over informeren.

3. Uw rechten onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Via mail@languagelab.nl kunt u gebruik maken van uw rechten als betrokkene onder de AVG. U heeft onder de AVG de volgende rechten:

  • recht op inzage van uw persoonsgegevens;
  • recht op verwijdering;
  • recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
  • recht op dataportabiliteit.

Wij zullen uw verzoeken binnen de wettelijke termijn behandelen en maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij een afwijzing van uw verzoek zullen wij dat motiveren.

4. Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best om dit reglement naar behoren uit te voeren. Indien u toch vindt dat deze privacyverklaring in de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kunt u een klacht indienen via mail@languagelab.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Ook kunt u zich bij ontevredenheid over de afhandeling wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 


 

The Language Lab behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment aan te passen. Op onze website vindt u de meest actuele versie van de privacyverklaring.

Amsterdam 24 mei 2018
The Language Lab

Ja, ik wil graag een vertaalofferte!

Bel ons op 020 – 514 15 60 of start hier

Voor teksten van meer dan 10.000 woorden bieden we aantrekkelijke kwantumkortingen.

Uw contactgegevens