Gedichten vertalen

 • Denkend aan Holland...

  22 april 2008

  Marsman in het Engels
  Bouwen in verband - de vertaling van Herinnering aan Holland

   
  Denkend aan Holland
   
  Thinking of Holland
   
  zie ik breede rivieren
   
  I see wide rivers
   
  traag door oneindig
   
  slugging through
   
  laagland gaan,
   
  limitless low-lying land,
   
  rijen ondenkbaar
   
  lines of implausibly
   
  ijle populieren
   
  gauzy poplars
   
  als hooge pluimen
   
  like feathered plumes
   
  aan den einder staan;
   
  in far distances stand;
   
  en in de geweldige
   
  and sunken away
   
  ruimte verzonken
   
  in the formidable vastness
   
  de boerderijen
   
  the farmsteads
   
  verspreid door het land,
   
  scattered are found,
   
  boomgroepen, dorpen,
   
  tree clumps, villages,
   
  geknotte torens,
   
  pollarded steeples
   
  kerken en olmen
   
  churches and elms
   
  in een grootsch verband.
   
  in one great design bound.
   
  de lucht hangt er laag
   
  the sky hangs low there
   
  en de zon wordt er
   
  and in grey vapours of
   
  langzaam
   
  colour
   
  in grijze veelkleurige
   
  the sun there
   
  dampen gesmoord,
   
  is slowly blurred,
   
  en in alle gewesten
   
  and in all the regions
   
  wordt de stem van het water
   
  the voice of the water
   
  met zijn eeuwige rampen
   
  with its eternal disasters
   
  gevreesd en gehoord.
   
  is dreaded and heard.

   

  Denkend aan Holland, zoals bovenstaand gedicht onjuist bekend staat (Denkend aan Holland is in werkelijkheid een ander gedicht van Marsman) is een oer-Hollands gedicht dat in tijd en ruimte het volk der Lage Landen kenschetst als godsvruchtig en zich van zijn nietigheid bewust. Wat dit gedicht geslaagd maakt, is de wijze waarop vorm en inhoud elkaar versterken - ritmisch, grammaticaal en klanktechnisch. Daarin huist de geest van het gedicht. Hoe vertaal je zo'n oerhollands gedicht naar het Engels?

   

  lees verder